Kişisel Verilerinin Korunması Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

NETOLOJİ YAZILIM A.Ş (‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında NETOLOJİ YAZILIM A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Aydınlatma Metni çerçevesinde şirket müşterilerinin, ziyaretçilerin, üçüncü kişilerin, şirket tedarikçilerinin, şirket iş ortaklarının kişisel verileri özenle işlenmekte ve korunmaktadır. Bu kapsamda; 

  • Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, işlem güvenliği bilgilerinin, işlem bilgilerinin, fiziksel mekan güvenlik bilgilerinin, finansal bilgilerinin, görsel-işitsel bilgilerin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
  • İşbu kişisel verilerimin, belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, iş ortaklarına iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla, tedarikçilerine Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak, kanunen yetkili özel hukuk tüzel kişilerine İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.
  • Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi com/kvkk-basvuru-formu-2021/ adresindeki formu doldurarak ve formun ıslak imzalı bir nüshasını  posta Yolu ile Dudullu OSB Mah, Des-2 Cad. Teknopark Binası Apt. No: 8/66 34776, İstanbul – Türkiye adresine kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla göndererek ya da netoloji.com/kvkk-basvuru-formu-2021/ adresindeki Online Form ile bu formu doldurarak netoloji@hs03.kep.tr adresine e-mail göndererek veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni okuduğumu ve anladığımı beyan ediyor, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu onaylıyorum.